lnwshop logo


😍 รีวิวแมสเจลเพิ่มขนาด 😍


อาหารเสริมผู้ชาย,ชะลอการหลั่ง,หลั่งไว,เพิ่มขนาด,เพิ่มพลังเพศชาย,ปัญหาเสร็จเร็ว,เสื่อมสมรรถภาพ,สมรรถภาพทางเพศ,ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ,หลั่งเร็ว,เสร็จเร็ว,ยาอึด,ยาทน,ยาผู้ชาย,ยาเพิ่มขนาด,ผู้ชาย,เพศชาย,ใหญ่,ยาวอาหารเสริมผู้ชาย,ชะลอการหลั่ง,หลั่งไว,เพิ่มขนาด,เพิ่มพลังเพศชาย,ปัญหาเสร็จเร็ว,เสื่อมสมรรถภาพ,สมรรถภาพทางเพศ,ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ,หลั่งเร็ว,เสร็จเร็ว,ยาอึด,ยาทน,ยาผู้ชาย,ยาเพิ่มขนาด,ผู้ชาย,เพศชาย,ใหญ่,ยาวอาหารเสริมผู้ชาย,ชะลอการหลั่ง,หลั่งไว,เพิ่มขนาด,เพิ่มพลังเพศชาย,ปัญหาเสร็จเร็ว,เสื่อมสมรรถภาพ,สมรรถภาพทางเพศ,ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ,หลั่งเร็ว,เสร็จเร็ว,ยาอึด,ยาทน,ยาผู้ชาย,ยาเพิ่มขนาด,ผู้ชาย,เพศชาย,ใหญ่,ยาวอาหารเสริมผู้ชาย,ชะลอการหลั่ง,หลั่งไว,เพิ่มขนาด,เพิ่มพลังเพศชาย,ปัญหาเสร็จเร็ว,เสื่อมสมรรถภาพ,สมรรถภาพทางเพศ,ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ,หลั่งเร็ว,เสร็จเร็ว,ยาอึด,ยาทน,ยาผู้ชาย,ยาเพิ่มขนาด,ผู้ชาย,เพศชาย,ใหญ่,ยาวอาหารเสริมผู้ชาย,ชะลอการหลั่ง,หลั่งไว,เพิ่มขนาด,เพิ่มพลังเพศชาย,ปัญหาเสร็จเร็ว,เสื่อมสมรรถภาพ,สมรรถภาพทางเพศ,ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ,หลั่งเร็ว,เสร็จเร็ว,ยาอึด,ยาทน,ยาผู้ชาย,ยาเพิ่มขนาด,ผู้ชาย,เพศชาย,ใหญ่,ยาวอาหารเสริมผู้ชาย,ชะลอการหลั่ง,หลั่งไว,เพิ่มขนาด,เพิ่มพลังเพศชาย,ปัญหาเสร็จเร็ว,เสื่อมสมรรถภาพ,สมรรถภาพทางเพศ,ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ,หลั่งเร็ว,เสร็จเร็ว,ยาอึด,ยาทน,ยาผู้ชาย,ยาเพิ่มขนาด,ผู้ชาย,เพศชาย,ใหญ่,ยาวอาหารเสริมผู้ชาย,ชะลอการหลั่ง,หลั่งไว,เพิ่มขนาด,เพิ่มพลังเพศชาย,ปัญหาเสร็จเร็ว,เสื่อมสมรรถภาพ,สมรรถภาพทางเพศ,ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ,หลั่งเร็ว,เสร็จเร็ว,ยาอึด,ยาทน,ยาผู้ชาย,ยาเพิ่มขนาด,ผู้ชาย,เพศชาย,ใหญ่,ยาวอาหารเสริมผู้ชาย,ชะลอการหลั่ง,หลั่งไว,เพิ่มขนาด,เพิ่มพลังเพศชาย,ปัญหาเสร็จเร็ว,เสื่อมสมรรถภาพ,สมรรถภาพทางเพศ,ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ,หลั่งเร็ว,เสร็จเร็ว,ยาอึด,ยาทน,ยาผู้ชาย,ยาเพิ่มขนาด,ผู้ชาย,เพศชาย,ใหญ่,ยาว
อาหารเสริมผู้ชาย,ชะลอการหลั่ง,หลั่งไว,เพิ่มขนาด,เพิ่มพลังเพศชาย,ปัญหาเสร็จเร็ว,เสื่อมสมรรถภาพ,สมรรถภาพทางเพศ,ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ,หลั่งเร็ว,เสร็จเร็ว,ยาอึด,ยาทน,ยาผู้ชาย,ยาเพิ่มขนาด,ผู้ชาย,เพศชาย,ใหญ่,ยาวอาหารเสริมผู้ชาย,ชะลอการหลั่ง,หลั่งไว,เพิ่มขนาด,เพิ่มพลังเพศชาย,ปัญหาเสร็จเร็ว,เสื่อมสมรรถภาพ,สมรรถภาพทางเพศ,ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ,หลั่งเร็ว,เสร็จเร็ว,ยาอึด,ยาทน,ยาผู้ชาย,ยาเพิ่มขนาด,ผู้ชาย,เพศชาย,ใหญ่,ยาวอาหารเสริมผู้ชาย,ชะลอการหลั่ง,หลั่งไว,เพิ่มขนาด,เพิ่มพลังเพศชาย,ปัญหาเสร็จเร็ว,เสื่อมสมรรถภาพ,สมรรถภาพทางเพศ,ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ,หลั่งเร็ว,เสร็จเร็ว,ยาอึด,ยาทน,ยาผู้ชาย,ยาเพิ่มขนาด,ผู้ชาย,เพศชาย,ใหญ่,ยาวอาหารเสริมผู้ชาย,ชะลอการหลั่ง,หลั่งไว,เพิ่มขนาด,เพิ่มพลังเพศชาย,ปัญหาเสร็จเร็ว,เสื่อมสมรรถภาพ,สมรรถภาพทางเพศ,ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ,หลั่งเร็ว,เสร็จเร็ว,ยาอึด,ยาทน,ยาผู้ชาย,ยาเพิ่มขนาด,ผู้ชาย,เพศชาย,ใหญ่,ยาวอาหารเสริมผู้ชาย,ชะลอการหลั่ง,หลั่งไว,เพิ่มขนาด,เพิ่มพลังเพศชาย,ปัญหาเสร็จเร็ว,เสื่อมสมรรถภาพ,สมรรถภาพทางเพศ,ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ,หลั่งเร็ว,เสร็จเร็ว,ยาอึด,ยาทน,ยาผู้ชาย,ยาเพิ่มขนาด,ผู้ชาย,เพศชาย,ใหญ่,ยาวอาหารเสริมผู้ชาย,ชะลอการหลั่ง,หลั่งไว,เพิ่มขนาด,เพิ่มพลังเพศชาย,ปัญหาเสร็จเร็ว,เสื่อมสมรรถภาพ,สมรรถภาพทางเพศ,ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ,หลั่งเร็ว,เสร็จเร็ว,ยาอึด,ยาทน,ยาผู้ชาย,ยาเพิ่มขนาด,ผู้ชาย,เพศชาย,ใหญ่,ยาว
อาหารเสริมผู้ชาย,ชะลอการหลั่ง,หลั่งไว,เพิ่มขนาด,เพิ่มพลังเพศชาย,ปัญหาเสร็จเร็ว,เสื่อมสมรรถภาพ,สมรรถภาพทางเพศ,ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ,หลั่งเร็ว,เสร็จเร็ว,ยาอึด,ยาทน,ยาผู้ชาย,ยาเพิ่มขนาด,ผู้ชาย,เพศชาย,ใหญ่,ยาวอาหารเสริมผู้ชาย,ชะลอการหลั่ง,หลั่งไว,เพิ่มขนาด,เพิ่มพลังเพศชาย,ปัญหาเสร็จเร็ว,เสื่อมสมรรถภาพ,สมรรถภาพทางเพศ,ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ,หลั่งเร็ว,เสร็จเร็ว,ยาอึด,ยาทน,ยาผู้ชาย,ยาเพิ่มขนาด,ผู้ชาย,เพศชาย,ใหญ่,ยาวอาหารเสริมผู้ชาย,ชะลอการหลั่ง,หลั่งไว,เพิ่มขนาด,เพิ่มพลังเพศชาย,ปัญหาเสร็จเร็ว,เสื่อมสมรรถภาพ,สมรรถภาพทางเพศ,ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ,หลั่งเร็ว,เสร็จเร็ว,ยาอึด,ยาทน,ยาผู้ชาย,ยาเพิ่มขนาด,ผู้ชาย,เพศชาย,ใหญ่,ยาวอาหารเสริมผู้ชาย,ชะลอการหลั่ง,หลั่งไว,เพิ่มขนาด,เพิ่มพลังเพศชาย,ปัญหาเสร็จเร็ว,เสื่อมสมรรถภาพ,สมรรถภาพทางเพศ,ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ,หลั่งเร็ว,เสร็จเร็ว,ยาอึด,ยาทน,ยาผู้ชาย,ยาเพิ่มขนาด,ผู้ชาย,เพศชาย,ใหญ่,ยาว
Mass Exclusive Skin Gel
เจลนวดเพิ่มขนา

ผู้ชายใครว่าขนาดไม่สำคัญ อย่าปล่อยให้โดยล้อ!

แมส เอ็กคลูซีพ สกิน เจล เป็นเจลนวดเพิ่มขนาด

ผู้ชาย วิธีเพิ่มขนาดที่เห็นผลมากที่สุดในตอนนี้


 MASS GEL สุดยอดเจลนวดเพิ่มขนาด

เป็นผลิตภัณฑ์ “นาโนเจล” ดูดซึมได้เร็ว  ที่มีส่วน

ผสมของ “Nanocube-V”ซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้สารต่างๆ

ดูดซึ่มลงสู่ผิวผู้ชายได้ดีขึ้น5เท่าเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติ
ที่มีความปลอดภัยสูง ไม่ทำให้เกิดอาการ
แพ้เมื่อทาบนผิวของผู้ชาย

    เห็นผลใน7วัน เมื่อใช้ติดต่อกันเกิน2เดือน (ต้องนวดอย่างถูกวิธี) 
เมื่อ
หยุดใช้ ยังคงขนาดความใหญ่ได้ 3-5เดือน

    ขยายขนาดได้มากถึง 20-40%จากขนาดปกติของผู้ใช้ และสามารถ

ใช้ติดต่อกันได้โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ

    ผู้ชายที่นวดบ่อยช่วยชะลอการหลั่งทำให้อึดขึ้น

ทำไมต้อง MASS เจล นวดเพิ่มขนาดผู้ชาย

1.นวดช่วยเพิ่มขนาดของผู้ชายให้ใหญ่ ขึ้นได้สูงสุดถึง20-40% ในระยะเวลา3เดือน

2.ช่วยปรับสีผิวให้ขาวสว่างใส และเรียบเนียนสม่ำเสมอ ดูดีขึ้นไม่ดำคล้ำ

3.ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดบริเวณน้องชาย ทำให้ตื่นตัวง่าย แข็ง

ตัวไวและง่ายขึ้น

4. จะช่วยให้องคชาติผู้ชายแข็งตัวได้ดีขึ้น

5.นวดเพื่อ ช่วยชะลอการหลั่ง ทำให้อึดขึ้น 

สินค้าที่ดีต้องมี อย.ตรวจสอบใด้ปลอดภัยแน่นอน++สั่งสินค้าแมสเจลไม่มีระบบเก็บเงินปลายทาง หรือ พกง.++

สารสกัดที่สำคัญใน MASS เจลนวดเพิ่มขนาดมีอะไรบ้าง

 

       
        สารสกัดจากรากโสม
มีผลต่อการไหลเวียนของเลือด ทำให้หลอดเลือดขยายตัวมากกว่าเดิม ช่วยกระตุ้น         ให้เกิดการหมุนเวียนของโลหิตใต้ผิวหนังดีขึ้น เพิ่มการแข็งตัวขององคชาติผู้ชาย จึงเพิ่มสมรรถภาพทาง             เพศของผู้ชายได้  รวมทั้งเพิ่มจำนวนของเชื้ออสุจิด้วย

 • สารสกัดจากกระชายดำ ประกอบด้วยสารสำคัญคือสารโพลีฟีนอลมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้เส้นเลือดฝอยที่ผิวหนังขยายตัวทำให้โลหิตไหลเวียนได้ดี ส่งผลให้มีอาหารมาหล่อเลี้ยงผิว ช่วยกระตุ้นความไวต่อประสาทสัมผัส และทำให้ผิวเปล่งปลั่งสุขภาพดีมีเลือดฝาด
 • สารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย มีสารพวก flavonoid มีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดองคชาติผู้ชายขยายตัว เนื่องจากไปกระตุ้นการสร้าง prostacyclin และกระตุ้นการหลั่ง nitric oxide ซึ่งมีผลทำให้เกิดการคลายตัวของ กล้ามเนื้อหลอดเลือด ทำให้เส้นเลือดแข็งแรง เพิ่มการไหลของเลือดเพื่อเข้าไปเลี้ยงที่น้องชายได้ดีขึ้น
 • สารสกัดจากใบบัวบก เป็นสาร Antioxidant ลดรอยหมองคล้ำ รอยด่างดำ รอยแดง รอยแผลเป็นต่างๆ ลดอาการบวมช้ำ มีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง collagen และ elastin ในชั้นผิว ซ่อมแซมเซลล์ผิว ที่สึกหรอ รักษาแผล สร้างเซลล์ผิวใหม่ทำให้รอยแผลเป็นมีขนาดเล็กลง ยับยั้งกระบวนการเกิด แผลเป็นชนิดนูน (Cheloid)ทำให้ผิวมีความยืดหยุ่นและตึงกระชับ
 • สารสกัดจากกาวเครือแดง เป็นพืชสมุนไพรที่มีฮอร์โมนเพศผู้ชายอยู่มาก มีสารที่ออกฤทธิ์เป็น Phytoandrogen มีโครงสร้างและทำหน้าที่คล้ายฮอร์โมนผู้ชาย (Androgen) ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยซ่อมแซม อวัยวะผู้ชายส่วนที่สึกหรอให้ฟื้นคืน ช่วยขยายหลอดเลือดและช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น ทำให้เลือดไหลเวียนมาหล่อเลี้ยงอวัยวะเฉพาะที่ของผู้ชายได้มากขึ้น ช่วยให้อวัยวะผู้ชาย ขยายใหญ่เพิ่มขนาดขึ้น และแข็งตัวได้นานกว่าปกติ โดยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดจึงสามารถกลับมา แข็งตัวได้บ่อยขึ้น เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งจะช่วยให้ อสุจิผู้ชายแข็งแรงขึ้น 
 • อาร์จีนีน
  -ช่วยการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน และทำให้บาดแผลหาย
  -กระตุ้นการผลิตโกร๊ทฮอร์โมน( Growth Hormone ) ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญในการคงความเป็นหนุ่มสาว ช่วยชะลอความชรา ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น เป็นต้น จึงเหมะสำหรับการรับประทานเพื่อสุขภาพ-ได้ทั้ง ชาย และ หญิง
  -ช่วยเพิ่มจำนวนอสุจิและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย
  -ช่วยในการเผาผลาญไขมันที่สะสมในร่างกาย และช่วยให้กล้ามเนื้อกระชับขึ้น
  -ช่วยเสริมความตื่นตัวทั้งร่างกายและจิตใจ
  -ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL)
 • นาโนคิวป์ “Nanocube-V”
  นวัตกรรมอีกระดับเพื่อการฟื้นฟูปัญหาที่เห็นผลชัดเจนล้ำลึก ด้วยการนำพาสารสำคัญต่างๆ ให้ลงสู่ชั้นผิวเป้าหมายที่ลึกสุด (ในชั้นเอปิเดอร์มิส) ได้ 100% ด้วยโครงสร้างของเนื้อนาโนที่มีขนาดเล็กมาก มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงสร้าง ของช่องว่างระหว่างเซลล์ผิวจึงสามารถแทรกซึมและนำพาแอคทีฟ ให้ลงไปทำงานได้ถึงชั้นผิวที่เครื่องมือแพทย์สามารถนำพาไปได้โดยไม่มีการสูญ เสียประสิทธิภาพของแอคทีฟ และไม่มีการบวมแดง
 •  

  แน่ใจหรือว่าขนาดไม่สำคัญ?

  เพิ่มความมั่นใจด้วย MASS GEL นวดเพิ่มขนาด!

 

 

 

085-0880560

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

ติดตามสินค้า

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก